Job vacancy for new directors

Symfonieorkest Vlaanderen viert in 2020 zijn 60ste verjaardag. Met tal van concerten in binnen-en buitenland, met veel aandacht voor talent en innovatie, en met zin voor ondernemerschap, is Symfonieorkest Vlaanderen één van de belangrijkste culturele spelers in Vlaanderen. Het orkest is in residentie in Muziekcentrum De Bijloke Gent en wordt structureel gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en Stad Gent. 

Om onze werking verder te ontwikkelen en blijvend te vernieuwen, breiden we onze Raad van Bestuur uit met twee nieuwe geëngageerde bestuurders. 

Wat doet de Raad van Bestuur?

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie. Dit bestaat uit het uitoefenen van de door de Algemene Vergadering gedelegeerde autoriteit, de strategische aansturing en de controle over de organisatie. De Raad van Bestuur bewaakt de missie, visie, de waarden en de reputatie van het orkest, en ondersteunt en adviseert de intendant in zijn taken. De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.

Waarom bestuurslid worden?

Als vaste waarde in het Vlaamse culturele landschap speelt Symfonieorkest Vlaanderen een belangrijke rol in het fijnmazige netwerk van culturele organisaties en instellingen. Als bestuurslid beslis je mee welke richting zowel de sector als Symfonieorkest Vlaanderen uit kan gaan. Je krijgt informatie vanuit de organisatie en het veld, en je krijgt tevens toegang tot een netwerk van stakeholders op nationaal en internationaal niveau.

Verantwoordelijkheid

Een bestuursfunctie brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. De leden onderschrijven de doelstellingen en het gedachtegoed van Symfonieorkest Vlaanderen (zie bijlage) en tonen een grote mate van betrokkenheid, en dit op het bestuurlijke niveau, met aandacht voor en bewaking van de langetermijnvisie. 

De Raad van Bestuur vergadert minstens vijf keer per jaar, en evalueert zichzelf om de twee jaar. Van een bestuurder wordt een actieve invulling van de functie verwacht. Je kan voldoende tijd vrij maken om de functie naar behoren uit te voeren:

 • Bestuursvergaderingen in Gent (min. 5 per jaar)
 • Algemene vergadering (min. 1 per jaar)
 • Werkgroepoverleggen
 • Vertegenwoordiging van de organisatie bij overheden en overige instanties
 • Verzorgen van en waken over de goede naam van Symfonieorkest Vlaanderen, tijdens alle
 • activiteiten binnen en buiten Symfonieorkest Vlaanderen
 • ...

Samenstelling en periode van aanstelling

De Raad van Bestuur van Symfonieorkest Vlaanderen bestaat momenteel uit tien personen. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een periode van drie jaar. Dit mandaat is maximaal tweemaal hernieuwbaar voor eenzelfde termijn. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur streven we naar een zo divers mogelijk palet van expertisedomeinen nuttig voor de verdere ontwikkeling en optimale inbedding in het culturele landschap van ons orkest. Tevens streven we naar diversiteit wat betreft gender en etnische origine.

Wie ben jij? 

We zijn op zoek naar één toekomstige bestuurder die beantwoordt aan profiel 1:

 • Je bent beroepshalve actief in het Vlaamse culturele veld. Je bent bij voorkeur actief in een culturele instelling met receptieve en/of productionele werking.
 • Je hebt een passie voor klassieke muziek, maar hebt eveneens een breed cultureel referentiekader.
 • Je onderschrijft de werking van Symfonieorkest Vlaanderen en wil de missie en visie van de organisatie ten volle uitdragen.
 • Je wil je graag inzetten voor de organisatie, met het oog op verdere ontwikkeling en blijvende vernieuwing.

We zijn op zoek naar één toekomstige bestuurder die beantwoordt aan profiel 2:

 • Je hebt een diepe voeling met en interesse voor de maatschappij in al haar geledingen. Je beschikt daarbij over een uitgebreid politiek netwerk, maar bent zelf niet politiek actief.
 • Je hebt een passie voor klassieke muziek, maar hebt eveneens een breed cultureel referentiekader.
 • Je onderschrijft de werking van Symfonieorkest Vlaanderen en wil de missie en visie van de organisatie ten volle uitdragen.
 • Je wil je graag inzetten voor de organisatie, met het oog op verdere ontwikkeling en blijvende vernieuwing.

Procedure

Heb je interesse om deel uit te maken van de Raad van Bestuur van Symfonieorkest Vlaanderen? Stuur dan voor maandag 28 december je cv en een korte motivatie naar josie.vranken@symfonieorkest.be. De Raad van Bestuur bespreekt tijdens de bestuursvergadering de kandidaturen en draagt daarna de kandidaat-bestuursleden voor aan de Algemene Vergadering. Tijdens de Algemene Ledenvergadering kunnen de kandidaat-bestuursleden bij meerderheid van stemmen benoemd worden. 

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

 • Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.
 • Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.
 • Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings